Efter dryga 20 år i branschen vet vi att kundernas behov växlar över tid. Ibland är det en snabb utredning man behöver hjälp med eller svar på en fråga. Ibland är det vakanser eller arbetstoppar som gör att det behövs löpande stöd över tid och ibland behöver man extra skjuts för att ta nästa viktiga kliv i det strategiska hållbarhetsarbetet.

Här kan vi med vår långa och breda erfarenhet komma in och ta samtliga roller beroende på vad ni efterfrågar.

Vilka lagar och krav finns det? Vilka är de vanligaste riskerna? Hur kan man minska skador och olyckor?
Vår arbetsmiljöutbildning ger er grundläggande kunskaper om de vanligaste arbetsmiljöfrågorna, relevant lagstiftning, kemikaliehantering, ansvar och tillvägagångssätt för att minimera arbetsmiljörisker och olyckor. Utbildningen berör även olika arbetsmiljöledningssystem som ISO 45001 och AFS 2001:1. Vi kan även vara ett löpande stöd för er i arbetsmiljöfrågor.

KONTAKT: Ann Persson • ann.persson@envima.se • 0706-55 18 08

Mer enhetliga krav ställs på utsläpp från industrier inom EU genom branschvisa krav på bästa tillgängliga teknik, (BAT), för de cirka 30 branscher som omfattas av industriutsläppsdirektivet. Kraven i BAT-slutsatserna ska uppfyllas inom fyra år efter det att slutsatserna är publicerade. Ibland kan de vara svårtolkade och lämna öppet för ett stort tolkningsutrymme. Vi kan hjälpa er med allt från tolkning till vägledning fram till genomförd BAT-slutsats.

KONTAKT: Andreas Sahlman, andreas.sahlman@envima.se 070- 523 41 35

Vill ni göra en byggvarudeklaration för hela varans livscykel oavsett portal? Byggvarubedömningen, SundaHus eller eBVD. Vi kan hjälpa er. Det är tre steg att gå. 1. sammanställ en BVD för din produkt 2. Få den bedömd. 3. Få bedömningen publicerad och sökbar. Vi kan hjälpa er i ett steg i taget eller hela vägen.

KONTAKT: Theréz Börling, therez.borling@envima.se 070- 624 80 42

Idag ses CSR och hållbarhet i allt högre grad som något som kan bidra till ökad lönsamhet. Det kan ses som ett sätt att minska onödig förbrukning av såväl mänskliga, fysiska och ekonomiska resurser, och samtidigt optimera användningen av de resurser man förfogar över. Vi kan stödja er att hitta förbättringsmöjligheter i er verksamhet.

KONTAKT: Cecilia Larsson, cecilia.larsson@envima.se 070 – 624 74 09

Omfattas ert företag av de nya EU-reglerna? Och/eller vill ni skapa affärsnytta i värdekedjan utifrån de nya rapporteringskraven? För att införliva CSRD i verksamheten krävs, beroende på vart ni står idag, en kombination av dubbel väsentlighetsanalys, GAP-analys mot ESRS redovisningsstandarder, förankring och utbildning av organisationen utifrån olika roller, processer för datainsamling och att producera och säkra redovisningen mot redovisningskraven. Vi på Envima kan hjälpa er med både spets, stöd och strategi i de olika stegen – eller leda er genom hela resan vid införandet av CSRD i ert bolag eller koncern. Ni är varmt välkomna att höra av er!

KONTAKT: Lina Helmersson • lina.helmersson@envima.se • 070 – 624 74 65

Väsentlighetsanalysen identifierar era viktigaste hållbarhetsfrågor. Resultatet blir ett hållbarhetsarbete fokuserat på det som är viktigt, utifrån er verksamhets unika förutsättningar och det som är möjligt att direkt påverka.

KONTAKT: Lina Helmersson • lina.helmersson@envima.se • 070 – 624 74 65

Vi hjälper er att undvika miljörisker vid företagsförvärv eller köp av nya fastigheter. Under diskretion gör vi intervjuer, dokumentgranskning och inspektioner för att bedöma behovet av kompletterande utredningar och provtagningar.

Ofta görs prover i mark, grundvatten och byggnader för att minska riskerna att det finns föroreningar. Resultaten sammanställs i en rapport som innehåller förslag till vidare åtgärder som kan ligga till grund för beslutet.

KONTAKT: Cecilia Larsson • cecilia.larsson@envima.se • 070 – 624 74 09

E-paragrafen är en internetbaserad lagförteckning som anger hur gällande lagstiftning berör just er verksamhet. I er företagsspecifika lagförteckning ges en kortfattad och lättförståelig information över hur ni berörs, information om de senaste förändringarna och vilka åtgärder som eventuellt ska vidtas på grund av lagändringarna. E-paragrafen har nöjda användare inom en mängd olika branscher. Välkommen att bli en av dem!

KONTAKT: Anna Liszke • anna.liszke@envima.se • 070-624 70 80

Utifrån de krav som gäller för till exempel miljöpåverkan kombinerat med era ambitioner så upprättar vi anpassade rutiner för att säkerställa en fungerande egenkontroll.

KONTAKT: Anna Liszke • anna.liszke@envima.se • 070-624 70 80

Vill du utbyta erfarenheter och få inspiration i ert miljö- och hållbarhetsarbete? Syftet med nätverket är att du som medlem ska kunna utveckla er organisations miljö- och hållbarhetsarbete genom att diskutera aktuella miljö- och hållbarhetsfrågor och utbyta erfarenheter med kollegor i andra verksamheter och branscher.

Nätverket träffas fyra gånger per år och varje nätverksträff har ett tema som medlemmarna väljer. Exempel på teman kan var allt från ISO standarder, hållbarhetsredovisning, kemikaliehantering till cirkulär ekonomi. Nätverket koordineras av våra miljö- och hållbarhetskonsulter som också bistår med sin kunskap och kompetens. Nätverket finns både i Linköping och Stockholm.

Har du några frågor eller är du intresserad av att bli medlem? 

KONTAKT: Therez Börling • therez.borling@envima.se • 070-624 80 42

EPD eller miljödeklaration typ III är en redovisning av er miljöpåverkan från en produkt eller tjänst som omfattar hela eller delar av livscykeln. I EPDn redovisas flertalet miljöpåverkansfaktorer och inte bara CO2. En EPD är alltid tredjepartsgranskad och publiceras publikt. Fördelen med en EPD är att man visar att man är transparent med sin påverkan och kommunicerar detta. Den kan också ge er fördelar i samband med upphandlingar.

KONTAKT: Therez Börling • therez.borling@envima.se • 070-624 80 42

Skogen spelar en avgörande roll för en hållbar utveckling på flera sätt och är en av nycklarna för att nå FN:s globala hållbarhetsmål. Certifiering är ett viktigt verktyg i hållbarhetsarbetet och FSC är ett av världens största system för certifiering av ett ansvarsfullt skogsbruk. FSC-märket gör att konsumenter och företag kan välja varor av trä som kommer från ett skogsbruk som tar hänsyn till människor och miljö.

Vi kan stötta och leda er i ert arbete mot en spårbarhetscertifiering enligt FSC eller annat motsvarande system. FSC ansvarar dock inte för innehållet i någon av de tjänster som erbjuds av Envima*.

* Envimas FSC-licenskod: FSC®-N003227

KONTAKT: Anna Flisberg • anna.flisberg@envima.se • 070-624 00 19

En gap-analys gör det möjligt för er att jämföra er aktuella status/prestation med förväntade krav/uppsatta mål. Detta ger insikt om er position idag och inom vilka områden det krävs åtgärder/finns utrymme för förbättring. GAP-analys kan användas exempelvis vid införande av ledningssystem, hållbarhetsrapportering enligt redovisningsstandarder m.m.

KONTAKT: Lina Helmersson • lina.helmersson@envima.se • 070 – 624 74 65

Under den här workshopen får du lära dig på vilka sätt Agenda 2030 är relevant för ert företag och hur de globala målen kan tillämpas i er organisation och verksamhet. Det primära målet är att kartlägga inom vilka mål och delmål som det finns störst affärspotential för er att utveckla er verksamhet med utgångspunkt i Agenda 2030.

Workshopen ger dig även perspektiv på de många möjligheter som finns inom ramen för FN:s hållbarhetsmål och varför man som entreprenör, företagsledare och investerare ska jobba med målen.

KONTAKT: Lina Helmersson • lina.helmersson@envima.se • 070 – 624 74 65

Hållbar utveckling handlar inte bara om miljö och klimat. Det är också en fråga om den sociala och ekonomiska aspekten av hur vi får planeten att leva vidare tillsammans med oss människor.

Vad innebär det för ditt företag? Tänk hela värdekedjan; hur ser utvinningen och bearbetningen av råvaran till era produkter ut, är mänskliga rättigheter tillgodosedda i hela kedjan och hur ser arbetsförhållandena ut hos era leverantörer? Vad händer med produkten när kunden använder den – och när den kasseras? För att vägleda er i de här ofta komplexa frågorna erbjuder vi både utbildning och löpande stöd.

KONTAKT: Lina Helmersson • lina.helmersson@envima.se • 070 – 624 74 65

Den 1 juli 2021 trädde det reviderade och utvidgade regelverket om hållbarhetskriterier för biobränslen i kraft. Om ni är rapporteringsskyldiga ska det anmälas, inrättas ett kontrollsystem som säkerställer att biobränslena är hållbara, genomgå en oberoende granskning och ansöka om hållbarhetsbesked hos Energimyndigheten. Det är även möjligt att ansöka om ett frivilligt hållbarhetsbesked om ni inte omfattas av kraven. Vi hjälper er gärna genom stöd och vägledning vid framtagandet av kontrollprogram. Vi erbjuder även tjänsten oberoende granskning av kontrollprogrammet oavsett om det gäller ansökan vid krav, frivilligt hållbarhetsbesked, omprövning eller granskning vid väsentliga ändringar. Vi erbjuder också stöd kopplat till befintligt hållbarhetsbesked genom till exempel interna och externa stickprov eller växthusgasberäkningar.

Hör av er till oss så hjälper vi er!

KONTAKT: Cecilia Larsson • cecilia.larsson@envima.se • 070 – 624 74 09

En förutsättning för att ta fram en bra hållbarhetsrapportering är att ha koll på vilka mätetal man ska ha och hur dessa ska tas fram och samlas ihop. Vi kan hjälpa er utreda olika typer av system och få till en bra lösning för just er data. Låter det intressant? Hör av dig så kan vi berätta mer.

KONTAKT: Anna Axelsson • anna.axelsson@envima.se072 -188 42 42

Våra hållbarhets-PT hjälper dig att sätta mål och lägga upp arbetet så att det passar dig och din organisation. PT:n kan köra träningspass i de globala målen, vara ditt bollplank i strategiska frågor, coacha dig i hur ni ska kommunicera hållbarhetsarbetet och inspirera och motivera både dig och din organisation till att nå de mål ni tillsammans satt.

KONTAKT: Anna Axelsson • anna.axelsson@envima.se 072 -188 42 42

Envima jobbar med alla delar av hållbarhetsredovisningar – helhetsgreppet för hel produktion ”från varför till lanseringskampanj” eller utvalda delar som ni behöver hjälp med – utbildning, väsentlighetsanalys, standardkrav, sammanställning av data, copy och grafisk produktion eller process/projektledning av arbetet. Oavsett vilka delar ni behöver stöd i hjälper vi er att skapa transparens, trovärdighet och mervärde kring ert hållbarhetsarbete.

KONTAKT: Lina Helmersson • lina.helmersson@envima.se • 070 – 624 74 65

Visualisering gör det mycket enklare att förstå komplex fakta. Du har gjort det stora jobbet och nu ska det ”bara” redovisas. Låt inte ert och ditt arbete passera obemärkt förbi! Få en utväxling och respons på det istället. Vi kan hjälpa er med allt från beskrivning av information till budskap, illustrationer, infografik, foto. Vi törs lova att det gör skillnad. Både för dig och er verksamhet.

KONTAKT: Mikael Larsson • mikael.larsson@envima.se • 0768 – 31 39 31

Utgångspunkten för hållbarhetsarbetet är en dialog med de som berörs av verksamheten, intressenterna. Allt från ägare, samarbetspartners, finansiella organisationer till akademi och medarbetare. Behöver ni hjälp med att kartlägga och föra en konstruktiv dialog med era intressenter?
Vi kan stötta er i allt från detaljfrågor till övergripande och strategiska frågor.

KONTAKT: Cecilia Larsson • cecilia.larsson@envima.se • 070 – 624 74 09

Hur motiverar man beslutet att införa ett miljöledningssystem enligt ISO 14001? Vilka är standardens viktigaste krav och hur uppfyller man dem? Vilka fördelar erbjuder ISO-standarden och till vilka kostnader? Vi kan stötta er i små och stora frågor ända fram till en certifiering.

KONTAKT: Ann Persson • ann.persson@envima.se • 0706-55 18 08

Från bättre efterlevnad av lagar och regler och färre förlorade arbetsdagar till en mer motiverad arbetskraft och ökad produktivitet – en bra arbetsmiljö har många fördelar. Vi kan hjälpa er med allt från nulägesanalys, utbildning, löpande stöd fram till komplett certifiering.

KONTAKT: Ann Persson • ann.persson@envima.se • 0706-55 18 08

Syftet, oavsett om det krävs eller inte, med att bli certifierad enligt ISO 9001 är främst för att öka kvalitén för de produkter och tjänster ert företag erbjuder. Forskning pekar på att certifierade företag presterar bättre vad det gäller produktkvalitét, marknad, finansiella resultat, daglig verksamhet och kundnöjdhet jämfört med de företag som inte är certifierade. Låter det intressant?

KONTAKT: Ann Persson • ann.persson@envima.se • 0706-55 18 08

För att förstå och på rätt sätt tillämpa den lagstiftning som har betydelse för er verksamhet krävs kunskap och metodik men även tid och resurser. Vi kan hjälpa dig och din organisation att leva upp till gällande lagstiftning och att följa med i de ständiga förändringar som sker.

Du kan få hjälp med allt från tolkning och tillämpning av lagstiftningen inom bland annat miljö, arbetsmiljö, energi och fastigheter, till rådgivning och stöd i enskilda tillstånds- och myndighetsärenden.

KONTAKT: Anna Liszke • anna.liszke@envima.se • 070-624 70 80

Har ni koll på hur kemikalier i er verksamhet ska hanteras? Behöver ni göra en riskbedömning? Var ska ni göra av ert kemikalieavfall? Vi kan hjälpa er med löpande stöd i kemikaliehantering kopplat till lagstiftningens krav. Vår specialitet är anpassade utbildningar som speglar verksamheten.

KONTAKT: Ann Persson • ann.persson@envima.se • 0706-55 18 08

Det ställs hela tiden högre krav på verksamheter att vara transparanta med sin klimatpåverkan. Ni kanske vill ha som mål att minska ert företags totala klimatpåverkan eller att årligen följa upp det i er hållbarhetsredovisning? Vi kan hjälpa er med klimatrapportering och redovisning i enlighet med GHG protokollet.

KONTAKT: Therez Börling • therez.borling@envima.se • 070-624 80 42

Låt inte ert hållbarhetsarbete stanna i byrålådan utan ge det utväxling för ert företag och varumärke.
Vi är väl bevandrade i allt från snabba insatser till strategiskt kommunikationsarbete och gör det till många av våra kunder. Till skillnad från rena kommunikationsbyråer som påstår att de kan kommunicera hållbarhet på ett trovärdigt sätt har vi en annan utgångspunkt. Vi är ett miljö- och hållbarhetsföretag som kan kommunikation.

KONTAKT: Mikael Larsson • mikael.larsson@envima.se • 076 – 831 39 31

Om ni handlar med teknisk sprit eller alkoholhaltiga preparat omfattas ni av regler och krav i alkohollagstiftningen. Vi kan hjälpa er i vad det innebär och vidare i processen.

KONTAKT: Andreas Sahlman • Andreas.sahlman@envima.se • 070- 523 41 35

Det systematiska kvalitetsarbetet är en ständigt pågående process som aldrig tar slut. Genom att analysera vilka insatser som gett förväntad effekt, och vilka som inte gjort det, blir det fortsatta utvecklingsarbetet bättre för varje varv. Vi kan hjälpa er med löpande stöd och olika typer av utbildningar utifrån era behov.

KONTAKT: Ann Persson • ann.persson@envima.se • 0706-55 18 08

För att förstå och på rätt sätt tillämpa den lagstiftning som har betydelse för er verksamhet krävs kunskap och metodik men även tid och resurser. Vi hjälper er att leva upp till gällande lagstiftning och att följa med i de ständiga förändringar som sker.

Du kan få hjälp med allt från tolkning och tillämpning av lagstiftningen inom bland annat miljö, arbetsmiljö, energi och fastigheter, till rådgivning och stöd i enskilda tillstånds- och myndighetsärenden.

Via E-paragrafen, vår webbaserade lagdatabas, kan du prenumerera på en företagsanpassad lagbevakning där våra miljöjurister hjälper er att tolka och efterleva gällande regler.

KONTAKT: Anna Liszke •  anna.liszke@envima.se • 070-624 70 80

Alla företag är skyldiga att följa och efterleva lagar för att minimera risker som kan uppkomma inom miljö och arbetsmiljö. Vi har både juridisk kunskap och erfarenhet att stötta er på alla nivåer.
Behöver ni hjälp?

KONTAKT: Anna Liszke •  anna.liszke@envima.se • 070-624 70 80

Ett ledningssystem ska vara ett verktyg för er affärsutveckling. Det ska uppfylla interna behov, men det ska också uppfylla standarder och era kunders krav. Vi säkerställer och stöttar dig i den utvecklingen, genom utbildning ända fram till implementering om ni önskar.

KONTAKT: Ann Persson • ann.persson@envima.se • 0706-55 18 08

En leverantörsrevision ska ha ett tydligt förbättringsfokus och målbilden är att presentera de mest väsentliga förbättringsområdena för ledningsgruppen att fatta beslut om. Med vår kunskap och erfarenhet blir revisioner ett kraftfullt verktyg i förbättringsarbetet. Vi är vana vid att analysera och förstå verksamheter och organisationer, att därifrån dra slutsatser och komma med rekommendationer till åtgärder.

KONTAKT: Anna Liszke • anna.liszke@envima.se • 070 – 624 70 80

En livscykelanalys (LCA) handlar om att få koll på miljöpåverkan från produkten eller tjänstens hela livscykel eller utvalda delar. Det är också möjligt att genomföra en jämförande LCA där miljöpåverkan från två eller fler produkter jämförs med varandra. En LCA kan även ligga till grund för framtagande av en EPD. Vi kan stötta er i alla delar av processen.

KONTAKT: Therez Börling • therez.borling@envima.se • 070-624 80 42

Kunskap föder intresse och intresse leder till utveckling. Därför kan en väl genomförd utbildning eller workshop leda till en positiv utveckling för dig och er verksamhet. Med intresserade och motiverade medarbetare når man helt enkelt längre.

Vi skräddarsyr utbildningen efter era behov. När den är slutförd gör vi alltid en utvärdering tillsammans med er för att se om ni är nöjda med investeringen och vi kan fortsättningsvis fungera som ett löpande stöd i ert miljöarbete.

KONTAKT: Lina Helmersson • lina.helmersson@envima.se • 070 – 624 74 65

Miljökonsekvensbeskrivning (MKB) används för att få en helhetssyn av den miljöpåverkan som en planerad verksamhet kan medföra. Enligt svensk lag krävs en miljökonsekvensbeskrivning för alla verksamheter som påverkar miljön. Vi hjälper er att upprätta en miljökonsekvensbeskrivning enligt miljöbalken och myndigheternas krav. I den beskrivs den planerade verksamhetens miljökonsekvenser vilka jämförs med det fastlagda nollalternativet.

KONTAKT: Anna Liszke • anna.liszke@envima.se • 070-624 70 80

Den som driver en miljöfarlig verksamhet i Sverige är tillståndspliktig att lämna en miljörapport till sin tillsynsmyndighet varje år.

Syftet med miljörapporten är att ge tillsynsmyndigheten ett bra underlag för tillsyn av verksamheten. Den ger också er som verksamhetsutövare en bild av hur väl ni följer villkoren för verksamheten och kan stärka er egen kontroll. Vi kan stötta er i framtagandet eller om ni vill ha hjälp med att ta fram en helt färdig rapport.

KONTAKT: Therez Börling • therez.borling@envima.se • 070-624 80 42

Med ledning av en orienterande utredning ska en översiktlig miljöteknisk undersökning göras på plats. Vi kan stötta er i att upprätta en provtagningsplan, som antingen utgår från er verksamhets processer och var eventuella föroreningar kan finnas eller genom slumpmässiga prover i hela eller delar av det förorenade området.

KONTAKT: Andreas Sahlman • andreas.sahlman@envima.se • 070- 523 41 35

För att identifiera er verksamhets miljöaspekter gör vi en miljöutredning. Våra revisorer genomför denna via insamlade underlag, intervjuer, inspektioner och analys av insamlat material. Resultatet sammanställs i en rapport där identifierade aspekter listas i en förteckning.

Aspekterna värderas sedan tillsammans med er för att säkerställa att verksamheten jobbar med de väsentligaste områdena och sätter mål för rätt saker.

KONTAKT: Anna Liszke • anna.liszke@envima.se • 070-624 70 80

En nulägesanalys ger viktig input till hållbarhetsarbetet. Genom att analysera nuläget kan vi få en tydlig bild av vad som redan är gjort och vad som behöver göras framöver. Hållbarhetsarbete är en ständigt pågående process men stannar man inte upp ibland och ser vad man faktiskt har gjort och vad man kan göra bättre så är risken stor att hållbarhetsarbetet tappar fart och inriktning.

KONTAKT: Lina Helmersson • lina.helmersson@envima.se • 070 – 624 74 65

Är det dags att genomföra en periodisk besiktning/undersökning utifrån ert tillstånd eller annat myndighetsbeslut? Varför inte ta vara på tillfället att redovisa det tillsynsmyndigheten önskar, men även att hitta möjligheter till att vidareutveckla er verksamhet?

Vi planerar utifrån er verksamhets kontrollprogram, påpekanden från föregående genomgång, inlämnad miljörapport och satta villkor från tillsynsmyndigheten. Tillsynsmyndigheten erbjuds oftast att delta.

Efter genomförd undersökning sammanställs resultatet i en rapport som ger ett underlag till er och tillsynsmyndigheten.

KONTAKT: Andreas Sahlman • andreas.sahlman@envima.se • 070- 523 41 35

Arbetsgivaren har ansvar för att regelbundet undersöka arbetsplatsen och göra en riskbedömning (riskanalys). Riskbedömningen ska alltid vara skriftlig. Den bör leda till förslag på åtgärder för att få bort eller minska riskerna. Kan de inte åtgärdas på en gång ska de skrivas upp i en handlingsplan. De åtgärder som har genomförts ska kontrolleras.

Riskbedömning kan beskrivas som en process i de fyra stegen: undersöka – riskbedöma – åtgärda och kontrollera. Det ska göras regelbundet av arbetsgivare och anställda eller fackliga representanter tillsammans. Då får man ett bra systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM). Är det här något i er verksamhet ni behöver hjälp med? Vi kan vara allt från ett löpande stöd med rådgivning fram till en färdig komplett och skriftlig riskbedömning.

KONTAKT: Anna Liszke • anna.liszke@envima.se • 070-624 70 80

Envima kan med våra jurister erbjuda rådgivning inom miljörättens alla områden och har lång erfarenhet av rådgivning i både juridiska och strategiska frågor.

Vi kan företräda er i tillståndsprövningar inom miljöfarlig verksamhet, miljörättsliga processer som ansvarsfrågor gällande förorenade områden eller andra tillsynsfrågor, i dispensärenden, m.m. Vi tar gärna ett möte för att se på ert ärende och hur vi kan bidra på olika sätt.

KONTAKT: Anna Liszke • anna.liszke@envima.se • 070-624 70 80

Statusrapporten ska beskriva den nuvarande situationen i mark och grundvatten och utgöra underlag för jämförelse när en verksamhet läggs ned. I Sverige omfattas ca 1000 verksamheter inom ett 30-tal industrigrenar av bestämmelserna. Är ni en av dem? Vi kan hjälpa er med hela eller delar av det som ska redovisas i statusrapporten.

KONTAKT: Andreas Sahlman • andreas.sahlman@envima.se • 070 – 523 41 35

Vill ni ta ansvar för ert hållbarhetsarbete längs med hela värdekedjan? För att lyckas med det behövs ett strategiskt och systematiskt hållbarhets- och miljöledningsarbete, som genomsyrar alla delar av verksamheten.

Det kan bidra till att effektivisera och optimera resurser i hela värdekedjan. Det ökar riskmedvetandet och riskminimeringen och stimulerar till nya innovationer och affärsmodeller. Samtidigt stärker det ert varumärke och hjälper till att attrahera och behålla kompetenta medarbetare.

Med vår hjälp kan du utveckla och stärka hållbarhets- och miljöarbetet både på strategisk nivå och i den operativa verksamheten.

KONTAKT: Lina Helmersson •  lina.helmersson@envima.se • 070 – 624 74 65

Vi har en lång erfarenhet att hjälpa till med säkerhetsrådgivning oavsett om det gäller farligt gods eller kemikalier. Med en säkerhetsrådgivare från oss får ni en kontaktpunkt i små och stora frågor. Och en årsrapport på köpet.

KONTAKT: Andreas Sahlman • andreas.sahlman@envima.se • 070- 523 41 35

Som verksamhetsutövare ska du visa att du arbetar för att minska miljöpåverkan från din verksamhet och att du har tillräcklig kunskap för att uppfylla miljöbalkens krav. Om du behöver hjälp i de här frågorna, kontakta oss.

KONTAKT: Andreas Sahlman • andreas.sahlman@envima.se • 070- 523 41 35

Vi har lång erfarenhet av att upprätta tillståndsansökningar och miljökonsekvensbeskrivningar, MKB enligt miljöbalkens krav och myndigheternas tolkningar.

Vi tar ofta en projektledarroll och stödjer dig i hela processen från förstudie, samråd framtill färdigt tillståndsbeslut. Vi kan även agera ombud vid förhandling med Mark och miljödomstolen.

KONTAKT: Anna Liszke • anna.liszke@envima.se • 070-624 70 80

Handel med utsläppsrätter är ett av EU:s viktigaste verktyg för att nå åtagandet om minskade utsläpp av växthusgaser. Är det här något som berör er verksamhet? Vi kan hjälpa er med rådgivning och stöd i processen.

KONTAKT: Lina Helmersson • lina.helmersson@envima.se070 – 624 74 65

Syftet med utbildningen är att säkerställa att de som utför momenten provtagning, provhantering och flödesmätning inom området utsläppskontroll och avloppsvatten får de kunskaper, färdigheter och instruktioner som SNV föreskriver.

Med den här kursen kan du se över de egna rutinerna och blir ”godkänd provtagare” inom t.ex. laboratorium, kommunal anläggning och industri.

KONTAKT: Andreas Sahlman • andreas.sahlman@envima.se • 070- 523 41 35

Det är lätt att som företag få svårt att fatta beslut när man ska försöka skapa sig en bild av vilka externa hot och möjligheter som väntar och hur pågående händelser i omvärlden kommer påverka och påverkas av, de interna styrkorna och svagheterna.

Frågor att ställa sig när man gör en omvärldsanalys är till exempel: vilka förändringar påverkar vad?, i vilken utsträckning gör de det?, När kan dessa förändringar förväntas ske?

Analysen ger ett underlag till beslut och en bild att kommunicera till organisationen och intressenterna.

KONTAKT: Lina Helmersson • lina.helmersson@envima.se • 070 – 624 74 65