VAD HÄNDER EGENTLIGEN OM VERKSAMHETEN BEGÅR ETT MILJÖBROTT?


Avspärrning

Är det till exempel ett miljöbrott att lämna in redovisande rapporten för sent? Kan jag anklagas för miljöbrott om jag inte gör något för att förhindra skador på naturen? Begår jag ett miljöbrott om jag inte har anmält att jag startar en verksamhet? 

Miljöbrott är en samlande beteckning på de handlingar som uppsåtligen eller av oaktsamhet skadar naturen och klassificerats som brott. Det är bara sådana gärningar som är straffbelagda i 29 kapitlet miljöbalken som utgör brott. Sådana handlingar räknas som allmänfarliga brott.

Det kan till exempel handla om:

  • olagliga utsläpp av ämnen som kan skada mark, vatten eller luft,
  • vidta något som har skadlig inverkan på skyddade områden,
  • bryta mot tillstånd och villkor för viss miljöfarlig verksamhet eller,
  • sakna tillstånd för verksamheten
  • miljöfarlig kemikaliehantering,
  • att skada djur och natur i allmänhet och särskilt skyddade arter i synnerhet, men även
  • att man lämnar en oriktig uppgift till tillsynsmyndigheten.

Straffbestämmelserna i 29 kap. innehåller även ansvar för grovt miljöbrott men när det gäller försök och förberedelser till grovt miljöbrott så hänvisas istället till 23 kapitlet brottsbalken.

Ofta är det tillsynsmyndigheterna som anmäler misstänkta brott som upptäcks i samband med inspektioner eller efter information om missförhållanden från verksamhetsutövarna själva. Allmänheten kan också anmäla en misstanke om miljöbrott direkt till Polisen eller till Åklagarmyndigheten. Hos Polisen finns särskilda utredare som specialiserat sig på att utreda just miljöbrott. Inom Åklagarmyndigheten finns en särskild enhet som heter Riksenheten för miljö- och arbetsmiljömål. Riksenheten har kansliort i Malmö.

Anser åklagaren att brott kan styrkas så inleds förundersökningen, i annat fall så läggs förundersökningen ned. Kan brott styrkas och ansvar åläggas en viss fysisk person så kan man välja mellan strafföreläggande där gärningsmannen erkänner sig skyldig och således betalar en bötessumma eller så inleds en rättegång för att klargöra ansvars och påföljdsdelen.

Påföljden för de flesta typer av miljöbrott är böter eller fängelse i högst två år. Straffet för grovt miljöbrott är fängelse i lägst sex månader och högst sex år och för grovt artskyddsbrott är det fängelse i lägst sex månader och högst fyra år. 

Om det rör sig om brott som har begåtts inom ramen för näringsverksamhet kan det också dömas ut en så kallad företagsbot som riktas till verksamhetsutövaren. Denna form av påföljd är särskilt vanlig när det gäller miljö- och arbetsmiljöbrott eftersom dessa brott ofta begås i olika typer av företag.

Ofta blir det endast aktuellt med en företagsbot medan det i allvarligare fall eller om det rör sig om en gärning som begåtts uppsåtligen, också kan föras talan om personligt ansvar. En företagsbot uppgår i dag till lägst 5000 kr och högst 10 miljoner kr.

Och ja, att inte lämna in miljörapporten för sent kan vara ett miljöbrott om det inte bedöms som ringa (26 kap. 20 §, 29 kap. 5 och 11 §§). Att inte ha ett erforderligt tillstånd eller anmält verksamheten före uppstart är ett miljöbrott (29 kap. 4 §) men för underlåtenhet att handla är det svårare att avgöra om ett miljöbrott eller inte har begåtts. Enligt huvudregeln är man endast ansvarig för att förhindra och avhjälpa en förorening i det fall verksamheten är skyldig till att denna inträffade.