Så påverkar CSRD biologisk mångfald


Vår praktikant Michaela har ägnat en del av sin praktik hos oss med att djupdyka i ämnet biologisk mångfald och kopplingen till CSRD och har tagit fram en artikel om ämnet. Trevlig läsning!

Jordens biota påverkas av utsläpp, avskogning och den globala uppvärmningen. Olika habitat och organismer försvinner i en snabb takt och detta minskar den biologiska mångfalden. Men varför är det så viktigt att ha en variation mellan arter? Och hur kan det nya direktivet från EU påverka biologisk mångfald?

WWF (2023) menar att biologisk mångfald är en stor betydande del av ett fungerade ekosystem, då alla levande organismer lever i symbios med varandra i ett stort ekosystem. Om en av delarna försvinner kan hela systemet rasa samman. För att upprätthålla en stabilitet och resiliens mot påverkan och förändringar i miljön är biodiversitet grundläggande.

Visste du att ryggradsdjuren har minskat med 69% de senaste 50 åren? Och att människan nyttjar 75% av jordens alla isfria ytor? (Living Planet Report 2022)

Därför är det betydande att konsumenter gör ett medvetet val för strävan mot en hållbar framtid genom att välja företag som har mindre negativ påverkan på miljön. Detta kommer göra att den biologiska mångfalden påverkas i mindre utsträckning, vilket resulterar i de arter som är hotade har en chans att föröka sig (Svensknäringsliv 2023).

Det är inte bara viktigt för naturen att den biologiska mångfalden blir återställd, det mänskliga samhället är beroende av ekosystemtjänster som naturen genererar. Ett exempel på en ekosystemtjänst är pollinering. En tjänst som naturen bidrar med till människan som höjer välfärden. Pollinatörerna ser till att växterna pollineras och vi får frukt, bär och frön från växterna. Denna tjänst är ovärderlig och minskad pollinering skulle få stora konsekvenser både för det mänskliga samhället och naturen (Naturvårdsverket 2023).  För att kunna fortsätta nyttja dessa ekosystemtjänster är biologisk mångfald betydande för människans framtid (Svensknäringsliv 2023). World Economic Forum (2023) menar att förlusten av biologisk mångfald är ett starkt hot mot den globala ekonomin och hela 50% av världens BNP är grundat i ekosystemtjänster.

Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) är ett nytt direktiv från EU som är mer omfattande än den tidigare hållbarhetsrapporteringen Non-Finacial Reporting Directive (NFRD).  Det nya direktivet ska läggas in förvaltningsberättelsen i årsredovisningen för att sedan granskas. Tidigare har miljöfrågan varit ensidig, de vill säga att fabrikerna och produktionen går i förstahand. Hur företaget sedan har påverkat omvärlden har kommit i skymundan. Med det nya direktivet så kommer båda delarna värderas, för att lättare kunna sträva mot en hållbar framtid. Detta kallas i det nya direktivet en dubbel väsentlighetsanalys (Efrag 2022).

Det nya direktivet kommer även beröra fler företag än vad NFRD gör skriver European Commission (u.å.). Svenskt Näringsliv (2023) har stora förhoppningar med det nya direktivet och menar att det kommer öka trovärdigheten, jämförbarhet och relevansen mellan företagen. Det nya direktivet kommer även uppmuntra verksamheter att arbeta mer mot hållbarhet. Direktivet kommer också att bidra med att företagen har bättre koll både uppströms och nedströms i sin värdekedja då den dubbla väsentlighetsanalysen inkluderar hela kedjan. Investerare kommer även få det enklare att få en djupare inblick i företaget och lättare kunna investera mer hållbart, då företagen kan jämföras på ett mer trovärdigt sätt (European Commission u.å.).

För att CSRD ska rapporteras likvärdigt kommer det finnas olika standarder som går under namnet European Sustaianability Reporting Standards (ESRS) skapade av European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG). Alla standarder utgår ifrån att verksamheten gör en dubbel väsentlighetsanalys genom att identifiera de olika hållbarhetsfaktorerna inom de aktuella verksamheterna och därefter inkludera dessa i hanteringen av hållbarhetsriskerna. Om det bedöms att biologisk mångfald är en väsentlig del så ska det redovisas (Fi 2022).

Den standard som berör biologiskt mångfald heter ESRS E4-strategin och är utformad för att förstå samspelet mellan verksamheten, ekosystemet och biodiversiteten. Den är viktig för företag så de han hantera utmaningar inom miljö, för att skydda ekosystemen och bevara biologisk mångfald (Efrag 2022).

Med de nya direktiven har EFRAG som målsättning att biodiversiteten vara helt återställd till 2050 om planerna går som planerat (Efrag 2022). Om verksamheter ser över sin leverantörskedja och väljer att påverka den för att främja biologisk mångfald så kan användandet av naturresurser, markhantering och föroreningar minska. Detta är en chans för företag att växa och att få en positiv roll för biologisk mångfald (Svenskt Näringsliv 2023).

Svenskt Näringsliv (2023) påstår även att en mer cirkulär ekonomi kan vara en del av lösningen på detta problem. De skriver följande:

’’Att ställa om till en mer cirkulär ekonomi där resurser används mer effektivt, tillsammans med fortsatt teknisk utveckling och innovativa lösningar, är grundläggande för näringslivets arbete med att stärka den biologiska mångfalden.’’ (Svensknäringsliv 2023).

Att företag ska ställa om till en mer hållbar verksamhet kan vara utmanande, men kan generera pengar in i verksamheten, då marknaden för hållbara investeringsprodukter ökar. Även konsumenter blir mer medvetna om vart produkterna de kommer ifrån och prioriterar mer hållbara alternativ (World Economic Forum 2023). Med hårdare regler från CSRD hur företagen ska hållbarhetsrapportera, så kommer det resultera i mer hållbara företag på lång sikt (Fi 2022).

Vad kan eran verksamhet bidra med?
Börja med att ställa dessa frågor till er själva för att få en bild av ert nuläge:

  • Hur arbetar ni med kemikalier? Vilka kemikalier har ni och hur påverkar dessa insekter eller andra djur högre upp i kedjan?
  • Exploaterar ni någon mark och hur nyttjas den? Är allt asfalt och betong? Är gräsmattorna ständigt klippta eller gynnas blommor för insekter och buskar/snår för småfåglar? Finns det vattenytor för insekter, fågel och groddjur? Skövlas skog för att nyttjas till exempelvis jordbruk eller annat?
  • Ställer ni krav på era leverantörer kopplat till biologisk mångfald? T.ex. Livsmedelsföretag kan ställa krav på ekologiskt (antal arter på ekologiska gårdar är betydligt högre än på konventionella), agroforestry (skogsjordbruk) och ej monokulturell odlingsmetod, ej soja från Brasilien för att undvika skövling av Amazonas eller ocertifierad palmolja m.m.
  • Vad investerar ni i och hur kan det påverka den biologiska mångfalden?
  • Vilket energislag har ni valt? Välj gärna hållbart producerad el.
  • Kan ni stötta projekt som gynnar biologisk mångfald? T.ex. projekt som skänker pengar till att reducera skövling av Amazonas, återställande av vattendrag i Sverige, återskapandet av regnskog i Borneo eller likande.

Referenser:

Efrag (2022) Draft european sustainibility reporting standards.
https://www.efrag.org/Assets/Download?assetUrl=%2Fsites%2Fwebpublishing%2FSiteAssets%2F11%2520Draft%2520ESRS%2520E4%2520Biodiversity%2520and%2520ecosystems%2520November%25202022.pdf&AspxAutoDetectCookieSupport=1 [2023-08-25]

European Commissionn (u.å.) Corporate sustainability reporting.
Corporate sustainability reporting (europa.eu) [2023-09-05]

Fi (2022) Hållbarhets regler, redovisning.
https://www.fi.se/sv/hallbarhet/regler/redovisning/ [2023-09-05]

Living Planet Report (2022)
https://livingplanet.panda.org/en-US/ [2023-08-23]

Naturvårdsverket (2023) En värdefull ekosystemtjänst
https://www.naturvardsverket.se/amnesomraden/pollinering/vilda-pollinatorer-och-pollinering/darfor-behovs-pollinering/ [2023-09-12]

Svenskt Näringsliv (2023) Näringslivets roll i att stärka biologisk mångfald.
https://www.svensktnaringsliv.se/bilder_och_dokument/rapporter/p4y96x_naringslivets_roll_i_att_starka_biologisk_mangfald_svenskt_naring_1201650.html/Naringslivets_roll_i_att_starka_biologisk_mangfald_Svenskt_Naringsliv_juni_2023.pdf  [2023-08-23]

World Economic Forum (2023) Global risks report 2023.
https://www3.weforum.org/docs/WEF_Global_Risks_Report_2023.pdf [2023-09-05]

WWF(2023) Vad är biologisk mångfald
https://www.wwf.se/biologisk-mangfald/#vad-ar-biologisk-mangfald [2023-08-23]