NYTT DIREKTIV OM HÅLLBARHETSREDOVISNING I EU KRÄVER MER AV FÖRETAG


EU-kommissionen har beslutat om ett nytt direktiv om hållbarhetsredovisning, Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) som ersätter nuvarande Non-Financial Reporting Directive (NFRD). Direktivet är fortfarande under framtagande men väntas träda i kraft 2023 och kommer att ersätta nuvarande rapporteringsstandarder inom hållbarhet. Det nya direktivet kommer bland annat kräva mer av företagen i form av redovisning. På EU-nivå förväntas cirka 40 000 fler företag att omfattas av kraven på hållbarhetsredovisning. Rapporteringen enligt de nya rapporteringsstandarderna sker stegvis beroende på vilken storlek företaget har och om det är noterat eller inte.

Vad kommer det nya direktivet att innebära i förhållande till ÅRL?

Sedan 2016 har hållbarhetsredovisning varit lagstadgat i årsredovisningslagen (ÅRL). Bestämmelserna om hållbarhetsredovisning i ÅRL blev implementerade med anledning av NFRD – men ställde snävare krav på vilka som omfattas än NFRD. Det innebär att alla företag som idag omfattas av ÅRL:s krav på hållbarhetsredovisning redan omfattas av kravet på hållbarhetsredovisning sedan tidigare, till skillnad från en del andra EU-länder. Det svenska företag däremot kan vänta sig är att nya krav kommer att ställas på hållbarhetsredovisningen vilket kommer att implementeras i ÅRL.

Förslaget i det nya direktivet är att hållbarhetsredovisning ska vara obligatoriskt för alla större företag. Företag som uppfyller två eller alla tre av följande villkor definieras som ett större företag:

 • Medelantalet anställda har varit mer än 250 personer under de senaste två räkenskapsåren.
 • Den redovisade balansomslutningen har varit mer än 175 miljoner kronor under de senaste två räkenskapsåren.
 • Den redovisade nettoomsättningen har varit mer än 350 miljoner kronor under de senaste två räkenskapsåren.

Vad innebär CSRD för företag i Sverige?

Alla företag som hittills omfattats av ÅRL:s krav på hållbarhetsredovisning kommer fortsättningsvis att göra det när CSRD träder i kraft. Det man kan säga är att svenska företag genom ÅRL fått ett litet ”försprång” när det gäller hållbarhetsredovisning till skillnad från resterande EU men kraven kommer även att höjas för svenska företag. Följande nya krav väntas att träda i kraft:

 • Krav på granskning av extern revisor.
 • Införande av mer detaljerade rapporteringskrav och ett krav på att rapportera enligt EU:s obligatoriska standarder för hållbarhetsrapportering (ESRS) – för att förbättra jämförbarheten.
 • Krav på en digital ”märkning” av den rapporterade informationen, så att den är maskinläsbar och kan matas in i EU:s gemensamma åtkomstpunkt i kapitalmarknadens handlingsplan.
 • Krav på att rapporten ska in i förvaltningsberättelsen och inte vara fristående. Syftet är hållbarhetsredovisningen ska betraktas som lika viktig som den finansiella.
 • Krav på att rapportera i enlighet med EU:s taxonomi.
 • Företag ska utgå från dubbel materialitet sin rapportering – dvs. beskrivning av hur verksamheten påverkar omgivningen och hur omgivningen påverkar verksamheten.
 • Krav på styrelsen att ansvara för påverkan som företagets produkter/tjänster har på miljön vilket innebär krav på hållbarhetskompetens i styrelser!

När ska företagen börja rapportera enligt de nya rapporteringsstandarderna?

 • Räkenskapsår 2024 för företag som idag omfattas av NFRD.
 • Räkenskapsår 2025 för stora företag som idag inte omfattas av NFRD.
 • Räkenskapsår 2026 för noterade små företag och medelstora företag, små och icke-komplexa kreditinstitut och captivebolag.

Detta innebär att de företag som idag omfattas av ÅRL:s krav på hållbarhetsredovisning ska rapportera enligt den nya standarden för räkenskapsår 2024 eller 2025 beroende på företaget är onoterat eller inte.

Hur kan svenska företag förbereda sig?

Svenska företag kan redan nu förbereda sig genom att utvärdera nuläget i förhållande till det väntande läget. Det kan förslagsvis göras genom en GAP-analys mellan hur hållbarhetsredovisningen görs idag och vilka krav som uppställs enligt nya CSRD. Här hittar ni det antagna förslaget: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:52021PC0189&from=EN.

Utöver det bör ledningar och styrelser i företag utbildas gällande CSRD eftersom nya krav ställs på ledningar och styrelser. Styrelsen kommer enligt CSRD bl.a. få ansvar för den påverkan som företagets produkter/tjänster har på miljön vilket innebär att det kommer krävas hållbarhetskompetens i styrelser.

Vi på Envima kan hjälpa er med både GAP-analys, utbildning av ledning och styrelser samt stöd vid införandet av nya CSRD. Ni är varmt välkomna att höra av er!