Viktiga förändringar i lagstiftningen

2020-01-14

För oss på Envima är det viktigt att bevaka nyheter och förändringar inom berörda lagområden. Vår miljörättsjurist Göran Sjöblom har därför kortfattat samlat några av de viktigaste förändringarna i lagstiftningen som sker vid årsskiftet 2019-2020:

Ny lag om skatt på förbränning av avfall

Genom den nya lagen (2019:1274) om skatt på avfall som förbränns införs från den 1 april 2020 en ny skatt för förbränning av avfall som förs in till en avfallsförbränningsanläggning eller en samförbränningsanläggning.

Undantag från skatteplikten gäller för bland annat farligt avfall, biobränsle och animaliska biprodukter. Enligt övergångsbestämmelserna ska skatt betalas med 75 kronor per ton avfall under perioden från och med den 1 april 2020 till och med den 31 december 2020.

Förnyad anmälan för verksamheter som behandlar avfall

Ändring (SFS 2019:1309) sker av bland annat 25d § i förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. Ändringen berör anmälningsärenden för verksamheter som behandlar avfall och därmed omfattas av 29 kap. miljöprövningsförordningen (2013:251) (MPF). Enligt 25d § ska en anmälan, som omfattas av kapitlet i MPF, utöver det som anges i 25 § innehålla uppgifter om bland annat typer och mängder avfall som ska behandlas, vilka metoder som ska användas vid behandling samt förslag till skyddsåtgärder och övervakning.

Befintliga verksamheter som anmälts enligt äldre bestämmelser ska ge in en ny anmälan som uppfyller kraven i 25d § senast den 1 januari 2022, för verksamheter som omfattas av 29 kap. 35, 37, 41 eller 43 §§ och den 1 januari 2020 i andra fall.

Barnkonventionen blir svensk lag

Den nya lagen (2018:1197) om Förenta nationernas konvention om barnets rättigheter har trätt i kraft den 1 januari 2020.

Lagen innebär att Förenta nationernas konvention om barnets rättigheter (barnkonventionen) inkorporeras i svensk rätt. Barnkonventionen ges därmed ställning som svensk lag vilket innebär ett förtydligande av att rättstillämparna ska beakta de rättigheter som följer av barnkonventionen i mål och ärenden som rör barn.

Anställningsskyddet förlängs tills arbetstagaren fyllt 68 år

Arbetstagare ges rätt att kvarstå i anställningen till 68 år. När den åldern har uppnåtts ska en arbetsgivare kunna säga upp en arbetstagare utan saklig grund genom ett förenklat uppsägningsförfarande. Åldersgränserna höjs till 68 år även beträffande tidpunkten för när tidsbegränsade anställningar inte längre övergår till tillsvidareanställningar och för när särskilda regler för uppsägningstid och företrädesrätt börjar gälla.

Behöver du hjälp att hålla koll på vilka lagar, förordningar och föreskrifter som omfattar din verksamhet och hur de påverkar verksamheten så kanske Miljöparagrafen är ett passande verktyg för dig?

Läs mer om Miljöparagrafen här: 
https://envima.se/vara-webbverktyg/miljoparagrafen/

Eller kontakta Göran Sjöblom: 

MenyFler nyheter