Nya branschkrav på bästa tillgängliga teknik (BAT)

2020-03-24

Vi har sammanfattat de nya BAT-slutsatserna för avfallsförbränning och vad som gäller för berörda verksamheter. Här kan du läsa om hur du kanske berörs.

Europeiska Kommissionen har den 12 november 2019 antagit ett genomförandebeslut om fastställande av BAT-slutsatser för avfallsförbränning. Dessa slutsatser gäller vid fastställande av tillståndsvillkoren för anläggning som omfattas av kapitel II i industriutsläppsdirektivet 2010/75/EU, det s.k. IED direktivet. BAT-slutsatser ska användas som referens vid tillståndsprövning och det gäller direkt efter det att slutsatserna har offentliggjorts. Någon fyraårsperiod efter BAT-slutsatsernas offentliggörande ska alltså inte inväntas.

Utsläppsvärden i BAT-slutsatser gäller direkt som begränsningsvärden för verksamheter vars huvudsakliga industriutsläppsverksamhet omfattas av slutsatserna, men för befintliga verksamheter från och med fyra år efter BAT-slutsatsernas offentliggörande.

I bilagan till genomförandebeslutet finns de fastställda utsläppsgränsvärden som säkerställer att utsläppen under normala driftsförhållanden inte överstiger de utsläppsnivåer som motsvarar bästa tillgängliga teknik enligt BAT-slutsatserna.

BAT-slutsatserna omfattar bland annat bortskaffande eller återvinning av avfall i avfallsförbrännings- och samförbränningsanläggningar, utsläppsnivåer som motsvarar BAT för utsläpp till luft och för utsläpp till vatten, de verkningsgrader som motsvarar BAT, innehåll av oförbrända ämnen i bottenaskor och/eller slagg samt övervakning genom att fastställa den totala el- eller energiverkningsgraden eller den totala pannverkningsgraden hos förbränningsanläggningen som helhet eller i alla relevanta delar av förbränningsan­läggningen.

Det anges även att bästa tillgängliga teknik är att förbättra förbränningsanläggningens övergripande miljö- och förbränningsprestanda genom hantering av avfallsflöden samt att bästa tillgängliga teknik är att förbättra den övergripande miljöprestandan genom att utarbeta och genomföra ett miljöledningssystem som omfattar samtliga delar i 1.1 i bilagans BAT-slutsatser. Vidare är bästa tillgängliga teknik för att öka resurseffektiviteten i förbränningsanläggningen att använda en avgaspanna.

BAT-slutsatserna omfattar dock inte bland annat förbehandling av avfall innan förbränning, behandling av flygaskor från förbränning och andra restprodukter som uppkommer vid rökgasrening och förbränning eller samförbränning av uteslutande gasformigt avfall, förutom sådant gasformigt avfall som uppkommer genom värmebehandling av avfall.

Det finns inget krav att använda de tekniker som anges och beskrivs i dessa BAT-slutsatser och de ska inte heller betraktas som fullständiga och heltäckande. Andra tekniker kan användas om de ger ett miljöskydd som är åtminstone likvärdigt.

Har du frågor kring hur du berörs av de nya branschkraven? Kontakta Göran Sjöblom, vår miljöjurist. Du når honom på mail, eller på telefonnummer 070- 624 75 85.   

Vill du läsa mer om vår lagbevakningstjänst Miljöparagrafen så hittar du mer information här.

 

MenyFler nyheter