Krav på registrering av förhandsregistrerade ämnen

MenyFler nyheter

2017-09-11

Ämnen som importeras till eller tillverkas inom EES-området (EU samt Norge, Island och Liechtenstein) ska registreras enligt den europeiska kemikalieförordningen REACH (nr. 1907/2006). Registreringen ska göras hos den europeiska kemikaliemyndigheten ECHA.

Under år 2008 kunde företag förhandsregistrera de ämnen som de redan hade släppt ut på marknaden. Efter en förhandsregistrering kunde företagen nyttja övergångsreglerna till REACH, som innebar att ämnen får släppas ut på marknaden utan att vara registrerade. Förhandsregistrerade ämnen i årliga mängder om 1 till <100 ton får dock, enligt övergångsreglerna, endast finnas oregistrerade på marknaden fram till och med den 31 maj 2018, därefter måste även dessa registreras.

Även de företag som efter år 2008 har förhandsregistrerat ämnen, så kallad sen förhandsregistrering, och som planerar att tillverka eller importera i kvantiteter mellan 1 och <100 ton per år omfattas av kravet på registrering till den 31 maj 2018.

Registreringsplikten gäller för de flesta ämnen, ämnen som finns i blandningar och i vissa fall ämnen i varor där avsikten är att ämnet ska frigöras från varan vid normal användning. De företag som tillverkar eller importerar ett ämne är ansvariga för att dokumentera dess egenskaper och visa hur ämnet kan hanteras på ett säkert sätt utifrån hälsa och miljö. Om ett företag inte registrerar registreringspliktiga ämnen får dessa inte släppas ut på marknaden i EES-området. Att släppa ut ett ämne på marknaden betyder enligt förordningen: ”Leverans eller tillhandahållande till tredje part, mot betalning eller kostnadsfritt.” Även importer från länder utanför EES och till viss del även egen användning omfattas av registreringsplikten.

Undantag från registreringskravet finns i förordningens bilaga IV och V. Bilaga IV är en lista på undantagna ämnen och bilaga V tar upp undantagna ämnen som till exempel har utvunnits ur naturliga källor. Dock gäller undantagen endast om ämnena inte är kemiskt modifierade och om de inte är klassificerade som farliga.


På ECHA:s hemsida för REACH-registrering 2018 finns mer information och en steg-för-steg guide för vad en registrant behöver tänka på inför registreringen.

Om ett ämne redan är registrerat ska företaget som har registrerat ämnet få kontaktuppgifter till Forum för informationsutbyte om ämnen (SIEF-forumet) till företagets konto i REACH-IT. 

Är ni osäkra på om ert företag omfattas av kraven på att registrera förhandsregistrerade ämnen? Eller vill ni ha hjälp med registreringen? Kontakta gärna oss på Envima.