Hur ska bevara våra våtmarker?

2021-02-02

Idag, den 2 februari, är internationella våtmarksdagen. Dagen finns till för att uppmärksamma världens våtmarker och den viktiga roll dessa områden spelar för ekosystemet.

Många växter och djur är beroende av våtmarker men många av dessa arter hotas i takt med att våtmarkerna försvinner. Man räknar med att ca 19% av Sveriges rödlistade arter finns i våtmarker. Antalet våtmarker, både i Sverige och världen har minskat kraftigt och innan 1990 försvann mer än 60% av Europas våtmarker. Många platser som tidigare utgjorts av våtmarker används nu som jordbruksmark. Våtmarkerna är även hårt drabbade av klimatförändringar.

Inom de svenska miljömålen finns ett mål om myllrande våtmarker, uppföljningen av målet har visat på att åtgärder som gjorts har gett bra resultat men åtgärderna behöver ske snabbare för att skydda våra våtmarker.

Här är några exempel på vad ni som företag kan göra för att hjälpa till att skydda våtmarkerna:

  • Fundera på om ni skulle kunna restaurera eller anlägga en våtmark
  • Om ni använder torv, undersök möjligheten till att ersätta med annan produkt eller minimera användningen
  • Kontrollera att ni, vid import av varor från andra länder, inte råkat föra in en invasiv art som riskerar att sprida sig i landet.
  • Genomför olika aktiviteter för att gynna den biologiska mångfalden.

Läs mer om miljömålet, Myllrande våtmarker, här: https://sverigesmiljomal.se/miljomalen/myllrande-vatmarker/  

MenyFler nyheter