Notice: Undefined variable: showmenu in /var/www/vhosts/envima.se/httpdocs/inc/top.inc.php on line 17

EU:s taxonomi för hållbara investeringar

2021-06-29

Göran hos Envima skriver artiklar i tidningen Missivet som ges ut av MIS (Miljö och hållbarhetsrevisorer i Sverige). I senaste numret skriver han om EU:s nya taxonomi. Här nedan kan du läsa hela Görans artikel samt klicka på länken för att få upp hela det senaste numret av Missivet. 

EU har anammat FN:s 17 globala hållbarhetsmål som är en del av FN:s agenda 2030 för hållbar utveckling.
För att nå målen fick den Europeiska Kommissionen bland annat i uppdrag att ta fram en handlingsplan med nya bestämmelser för vad som anses vara hållbara investeringar och kriterier för hur finansmarknaden ska investera. Resultatet av kommissionens uppdrag var det som skulle ligga till grund för taxonomin, nämligen riktlinjer som varje land ska följa för att nå målen som sattes under Parisavtalet COP21/CMP11.

Den 18 juni 2020 föddes därmed EU:s taxonomi – en handlingsplan med bestämmelser för vad som anses vara hållbara investeringar och inte. EU:s taxonomi är ”ett verktyg till för att hjälpa investerare, företag, utgivare och projektledare med övergången till en koldioxidsnål, stabil och resurseffektiv
ekonomi,” enligt EU Kommissionens egen beskrivning. Syftet med EU:s taxonomi är att hjälpa investerare att identifiera och jämföra miljömässigt hållbara investeringar genom ett gemensamt klassificeringssystem för miljömässigt hållbara ekonomiska verksamheter. Etableringen av ett klassificeringssystem för miljömässigt hållbara verksamheter, en grön taxonomi, är därför en central åtgärd inom ramen för EU:s handlingsplan
för finansieringen av hållbar tillväxt.

EU:s förordning (EU) 2020/852 om inrättande av en ram för att underlätta hållbara investeringar och om ändring av förordning (EU) 2019/2088, den så kallade Taxonomi-förordningen, antogs alltså i juni 2020. Förordningen utgör en ramreglering för att avgöra vilka ekonomiska verksamheter som ska anses vara miljömässigt hållbara. Förordningen innehåller bestämmelser med diverse kriterier som är till för att underlätta identifieringen av miljömässigt hållbara investeringar. EU:s taxonomi definierar hur pass stor miljöpåverkan ett företags olika investeringar har på planeten, samtidigt som den listar de kriterier som en investering måste möta för att kunna kallas för miljömässigt hållbar. För att en viss ekonomisk verksamhet ska klassificeras som miljömässigt hållbar så ska den:
• bidra väsentligt till ett eller flera av sex fastställda miljömål,
• inte orsaka betydande skada för något av de övriga målen,
• uppfylla vissa minimikrav inom hållbarhet.

Villkoren för ”väsentligt bidrag” och ”betydande skada” för olika ekonomiska verksamheter ska specificeras
närmare genom så kallade tekniska granskningskriterier. Dessa ska fastställas av kommissionen i delegerade akter till förordningen.

De sex målen är:
1. Begränsning av klimatförändringar
2. Anpassning till klimatförändringar
3. Hållbar användning och skydd av vatten och marina resurser
4. Övergång till en cirkulär ekonomi
5. Förebyggande och kontroll av föroreningar
6. Skydd och återställande av biologisk mångfald och ekosystem

Efter en viss försening antog den 29 april 2021 kommissionen den första delegerade akten som relaterar till begränsning av – och anpassning till klimatförändringar. Efter antagande inleds en tidsfrist om fyra månader då rådet och Europaparlamentet har möjlighet att invända mot den delegerade akten. Tidsfristen kan på rådets eller parlamentets initiativ förlängas med två månader. Den delegerade akten med tekniska granskningskriterier för de klimatrelaterade målen i taxonomin ska enligt förordningen tillämpas från och med den 1 januari 2022. Om däremot rådet eller parlamentet invänder mot akten så kommer den inte att kunna träda i kraft.


Taxonomiförordningen är tänkt att skapa ett gemensamt sätt att klassificera och mäta hållbarhet. Initialt kommer fokus att ligga på klimat och energiprestanda, gränsvärden och definitioner kommer att uppdateras löpande. På sikt kommer flera miljömål samt krav kring social hållbarhet att infogas i regelverket. Företag måste också rapportera in verksamhetens finansiella aktiviteter för att säkerställa att deras investeringar går i linje med taxonomins definition av hållbarhet. Taxonomiförordningen kommer att genomföras stegvis och tillämpas fullt ut från och med den 1 januari 2023.

Här kan du läsa hela senaste numret av Missivet

MenyFler nyheter