Det nya rapporteringssystemet för farligt avfall

2020-04-06

Naturvårdsverket lämnar ett förslag på ändring och nya föreskrifter enligt följande:

- ändring i Naturvårdsverkets föreskrifter och allmänna råd (NFS 2004:4) om hantering av brännbart avfall och organiskt avfall, och

- Ny! Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2020:) om anteckningsskyldighet och lämnande av uppgifter om avfall till avfallsregistret.

Förslaget till föreskrifter om anteckningsskyldighet och lämnande av uppgifter om avfall till avfallsregistret innehåller bestämmelser om vilka uppgifter som ska antecknas enligt avfallsförordningens bestämmelser om anteckningsskyldighet och hur antecknade uppgifter ska lämnas till avfallsregistret.

Redan idag har verksamheter som lämnar ifrån sig, behandlar eller på annat sätt hanterar farligt avfall en skyldighet att anteckna vissa uppgifter om avfallet. Den stora skillnaden mellan nuvarande anteckningsskyldighet och de nya rapporteringskraven kommer dock bli att verksamheter kontinuerligt ska lämna antecknade uppgifter om avfallet digitalt till ett nationellt avfallsregister. Som förslaget ser ut ska uppgifter som antecknas i direkt anslutning (utan dröjsmål) till antecknandet också lämnas till avfallsregistret.

Alla verksamheter där det uppkommer farligt avfall omfattas av kravet på att föra anteckningar om det farliga avfallet och att lämna dem till det nya avfallsregistret. Det finns inga nedre gränser i fråga om till exempel mängden avfall eller storlek på verksamheten.

Kravet omfattar därmed verksamheter som:
- producerar farligt avfall,
- transporterar farligt avfall,
- tar emot och hanterar farligt avfall i insamlingsverksamhet,
- behandlar farligt avfall,
- mäklar eller handlar med farligt avfall.

Även de som tidigare kallades "mellanlagrande verksamhetsutövare" kommer att omfattas av det nya kravet på rapportering.

Regelförändringar med krav på att lämna in uppgifter till det nya avfallsregistret, förväntas träda i kraft den 1 augusti 2020.

MenyFler nyheter