NY LAGSTIFTNING SOM TRÄTT I KRAFT VID ÅRSSKIFTET


Vid årsskiftet träder alltid flera nya lagar i kraft. Vi har samlat de viktigaste inom miljö- och hållbarhetsområdet här nedan.

CSRD

De nya CSRD-reglerna börjar gälla för börsnoterade bolag med mer än 500 anställda (bolag som redan omfattas av NFRD). Dessa bolag ska således börja samla in data från och med den 1 januari 2024 och under hela 2024 för att sedan hållbarhetsrapportera utifrån de nya reglerna år 2025.

Naturvårdsverkets föreskrifter (2023:13) om skyldighet att lämna uppgifter om förpackningar och förpackningsavfall

De nya föreskrifterna innehåller bestämmelser om myndighetens digitala lösning för uppgifter om förpackningar och förpackningsavfall samt skyldigheten för bland annat producenter och producentansvarsorganisationer att lämna uppgifter till myndigheten för förpackningar och förpackningsavfall. Producenter ska senast den 31 mars varje år lämna uppgifter till Naturvårdsverket via deras digitala lösning.

Bestämmelser om marknadsdrivna system för materialåtervinning

”Marknadsdrivet system för återanvändning” är ett nytt begrepp som infördes i förordningen (2022:1274) om producentansvar för förpackningar (förpackningsförordningen). Begreppet gäller system som drivs av aktörer på ett sätt som kan garantera att förpackningar från verksamheter gör flera rotationer (dvs. används flera gånger) och att förpackningarna återvinns när de blir avfall.  Den som driver systemet ska se till att samtliga aktörer inom systemet lever upp till gällande bestämmelser och att rapportering sker till Naturvårdsverket senast den 31 mars varje år. Den som avser att driva ett sådant system ska anmäla verksamheten till Naturvårdsverket. Som tidigast fick såna företag starta den 1 januari 2024.

Lämnande av uppgifter för kemiska blandningar
Tillverkare och importörer av kemiska blandningar som endast är avsedda för industriell slutanvändning ska lämna nya uppgifter för giftinformation via ECHAs inlämningsportal. Vilka uppgifter som ska lämnas in och hur de ska lämnas anges i bilaga VIII till CLP.

Förbud mot engångsmuggar med mer än 15% plast
Ett förbud mot engångsmuggar som innehåller mer än 15% plast har börjat gälla i och med att 14 § i förordningen (2021:996) om engångsprodukter träder i kraft. Förbudet införs som ett komplement till kravet om att erbjuda flergångsmuggar, som träder i kraft samtidigt. Förhoppningen är att engångsmuggar som fortsatt används till största del kommer bestå av förnybara råvaror.

Klimatbonusen avvecklas
I och med att förordningen om klimatbonusbilar upphör att gälla från den 1 april 2024 så avvecklas klimatbonusen.

Ändring av reduktionsplikten
Reduktionsplikten för växthusgasutsläpp från vissa fossila drivmedel ändras genom att kravet på inblandning av biodrivmedel i det fossila bränslet sänks. Dessutom sänks energi- och koldioxidskatten på bensin och diesel med 1,31 kronor för bensin och ungefär 43 öre per liter för dieseln.

Är ni osäkra på hur ni berörs av de nya lagarna, behöver hjälp med tolkning eller letar efter ett system för er lagbevakning?

Kontakta Göran Sjöblom, miljörättsjurist goran.sjoblom@envima.se
Så hjälper vi dig vidare!