ETT PRODUCENTANSVAR FÖR TEXTILIER


Vår miljörättsjurist Göran skriver artiklar i tidningen Missivet som ges ut av MIS (Miljö och hållbarhetsrevisorer i Sverige). I senaste numret skriver han om återvinning av textilier. Du kan läsa hela hans artikel här nedan:

Enligt EU:s avfallsdirektiv (2008/98/EG) ska textilavfall samlas in separat senast 2025. Idag finns inget nationellt insamlingssystem för textilavfall där avfallet separeras från annat avfall. Större delen av textilavfallet från hushåll och näringar hamnar i restavfall och förbränns som en del av energiutvinningen. Detta innebär att väsentliga delar av begagnade textilier inte hanteras enligt avfallshierarkin.

Enligt EU:s avfallsdirektiv ska alla medlemsstater samla in textil separat från annat avfall senast till 1 januari 2025. Det innebär att stora volymer textil kommer att samlas in och behöva hanteras. Enligt direktivet ska medlemsstaterna också säkerställa att avfallet förbereds för återanvändning, materialåtervinning eller andra
återvinningsförfaranden och inte förbränns.

Inför en svensk reglering av en separat insamling för textilier har en statlig utredning, SOU 2020:72, tillsatts för att utreda hur ett producentansvar för textilier kan formuleras där ansvaret säkerställer separat insamling av textilier för återanvändning respektive textilavfall för återvinning. Vid utformandet av förslaget ska utredningen ta hänsyn till de minimikrav på utformning av producentansvar som följer av avfallsdirektivet samt direktivets krav på att samtliga medlemsstater senast 2025 ska samla in textil separat. Utredningen har varit ute på remiss sedan 2021 och utredningen tar nu ställning till de svar som har inkommit innan förslaget till ett producentansvar för textilier skickas till regeringen för vidare bearbetning.

Du kan bli medlem i MIS på deras hemsida här: https://hallbarhetsrevisorer.se/ 
MIS föreningen finns till för dig som vill kompetensutveckla dig inom miljö- och hållbarhetsrevision, träffa andra revisorer, ta del av verktyg och metoder för effektiva revisioner m.m.