Efterlyses: mer frekvent och tillförlitlig hållbarhetsdata


Företagens hållbarhetsarbete har på kort tid tagit stora kliv framåt, pådrivet inte minst av en ökad kundefterfrågan. Det kan både vi och vår digitaliseringspartner Implema bekräfta. Nu efterlyser företagen mer frekvent och tillförlitlig data. Det visar en färsk rapport från SAP Insights.

För andra året i rad har SAP Insights genomfört en global undersökning (Does Your Business Have a Talent for Sustainability? (sap.com)) kring drivkrafter och hinder för företagens hållbarhetsarbete. En tydlig slutsats som dras är att många företag nu mognat betydligt i sitt hållbarhetsarbete.

Kunddriven utveckling

De stora drivkrafterna för hållbarhetsarbete är, enligt studien, fortsatt primärt intäkts- och vinsttillväxt, men på stark framväxt är också en växande efterfrågan från kunder. De förväntar sig helt enkelt att företag idag arbetar med hållbarhet.

Största hindret relevant data

Studien visar också att hållbarhetsarbetet numera är en angelägenhet för hela verksamheten och inte, som tidigare, en ensam eldsjäl. Många har börjat integrera hållbarhet i sina affärsprocesser och hela nio av tio företag uppger att de använder hållbarhetsdata både i strategiska och operativa beslutsunderlag. Flera av dem har utvecklat interna mätsystem. Det stora hindret uppges nu istället vara att få fram relevant och tillförlitlig data.

”Resultaten i den internationella studien stämmer väl med hur det ser ut i Sverige. Vi ser ett stort och ökat intresse från kunder att hitta smarta, nya sätt att mäta och följa upp data utifrån ett hållbarhetsperspektiv. Men många är osäkra på hur de ska få fram relevant och korrekt data på ett smidigt sätt”

/Anna Axelsson, VD på Envima.

Ökade krav på hållbarhetsredovisning

Intresset för hållbarhetsdata har inte blivit mindre efter ökade krav på hållbarhetsredovisning, där ett nytt EU-direktiv, Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) träder i kraft stegvis med början under 2023. Denna berör större företag och kompletterar vår svenska lagstiftning, Årsredovisningslagen (ÅRL).

Här kan du läsa en nyhet vi har skrivit om CSRD.  

Digitaliserat hållbarhetsarbete viktigt för lönsamhet

Som en del i vår vision att bidra till en hållbar framtid har vi inlett ett partnerskap med Implema. Syftet med vårt partnerskap är att hjälpa företag på hållbarhetsresan och att effektivisera och digitalisera sitt hållbarhetsarbete. Envima bidrar där med lång erfarenhet och kompetens inom strategiskt miljöarbete och expertis inom miljölagstiftning och klimatfrågor. Implema bidrar å sin sida med sin specialistkompetens inom processer och digitalisering, viktigt inte minst för lönsamhet och långsiktig överlevnad.

”Implemas vision är att bidra till ett hållbart svenskt näringsliv i världsklass, och det är just i vår kärnaffär som vi kan bidra mest till de utmaningar och möjligheter som finns inom hållbarhetsområdet. Tillsammans med expertkompetensen som finns hos Envima, har vi nu ett riktigt starkt erbjudande till marknaden.”

Jörgen Aronsson, VD på Implema

Bilden stämmer även i Sverige

För att få veta mer om vilka hinder svenska företag specifikt upplever i sitt hållbarhetsarbete genomförde vi nyligen en snabbenkät på LinkedIn, i våra respektive nätverk. ”Vad är den största utmaningen när det gäller att redovisa hållbarhetsdata?” var frågan vi ställde. Det visar sig att 40 % av de svarande tyckte att det svåraste var att få tag på information, en tredjedel att veta vilka nyckeltal man borde mäta och en fjärdedel tyckte att problem med att synka data från olika system var det mest utmanande. Helt ovetenskapligt naturligtvis, men svaren ger en indikation och bekräftar den bild vi har från tidigare.

”Vi är medvetna om att många tycker att det är svårt, men genom att gå igenom processen med att sätta mål, mäta och följa upp lär sig företaget mycket om den egna verksamheten och dess påverkan. Insikter som både kan skapa konkurrensfördelar och nya affärsmöjligheter. Där kan vi och Implema vara behjälpliga bland annat med att identifiera data som bygger på verklig påverkan och se till att hållbarhetsdata finns inbyggt i affärsprocesserna. Genom att digitalisera får företaget bättre kontroll och uppföljning av datan samt kan följa upp i realtid” säger Anna

Vill du veta mer om hur vi tillsammans kan hjälpa just ditt företag?

Kontakta Anna Axelsson, anna.axelsson@envima.se